Pszichológia IV.  Nevelés- és szociálpszichológia

 

Tematika:

         - A szociálpszichológiai megközelítés és a megközelítés pedagógiai vonatkozásai

         - Társadalmi struktúrák az oktatási térben

         - Ifjúságszociológiai szempontok és az iskola kultúraközvetítő szerepe

         - A tanár-diák interakció

         - A diákok társas kapcsolatai és a csoportfolyamatok

         - Az értékközvetítés kérdése az oktatásban

         - A hatékonyság problémája

         - Az iskola mint szervezet

         - A kulturális szempont a szocializáció folyamatában – idői, téri, társadalmi keresztmetszeti vetületek

         - Az evolúciós nézőpont szociálpszichológiai relevancája

         - Az internet és az oktatás – e-learning

         - A televízió és az oktatás – család, iskola, tv-nézés

Kötelező irodalom:

Cole, M. – Cole, S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris kiadó, Bp. 1997

Mészáros A. (szerk.) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ELTE Eötvös Kiadó, 2002

Smith, J. – Mackie, D.: A szociálpszichológia, Osiris, Bp. 2001