Kateketika I.: Alapvető kateketika (A félév)

 

Tematika:

1. Kulcsfogalmak: egyháztani alapvetés: az egyház küldetésének tagolódása

2. A katekézis története: katekézis az ősegyházban, a népvándorlás korában, a virágzó középkorban, a Trienti zsinat hatása, a II. Vatikáni zsinat előtti kateketikai mozgalom, a Zsinat és annak hatására kiadott hivatalos dokumentumok

3. A katekézis természete az Isten szavával való viszonyában: Krisztus-központúság; a hittapasztalat a kateketikai kommunikáció központi eleme; a katekézis mint a hit elmélyítése

4. A katekézis mint a hit nevelése: a hit megújított arca; katekézis a hit szolgálatában; a katekézis feladatai; a katekézis viszonya a teológiához, a szocializációhoz, a kultúrához, a vallásossághoz

5. A katekézis és az egyház kapcsolata: a katekézis és az egyház egymásrautaltsága; s katekézis végzői és felelősei; a hitelesség kritériumai; a katekézis ökumenikus alapelvei

6. A katekézis kapcsolata a diakóniával: a diakónia feladatköre, a katekézis diakonális dimenziója, katekézis és politika.

7. Katekézis és koinonia: kommúnió és közösségek a mai egyházban, a katekézis közösségi dimenziója, katekézis és iskola

8. Katekézis és liturgia: a katekézis és a liturgia kapcsolatának problémás vonatkozásai, a liturgia az egyház életében, a liturgia kateketikai vonatkozásai

9. A katekézis módszertani vonatkozásai: a kateketikai módszertant érintő főbb kérdések, a módszertani dimenzió központi szerepe a katekézisben; milyen módszert alkalmazzunk a katekézisben?