Dr. Füzes Ádám
megbízott előadó


1056 Budapest
Váci u. 47.
Tel/Fax: (36 1) 337-8116
fuzes AT katolikus.hu

Tudományos önéletrajz
Publikációk listájaCsatlakozó honlapok:

Oktatott tantárgyak:
Egyetemi, nappali
teológus-képzés
Teológiai doktor-képzés Egyetemi, nappali
hittanár-képzés
Főiskolai, levelező
hittanár-képzésMervay Miklós
szakoktató
mervay AT t-online.hu

Önéletrajz
Tudományos publikáció
Jegyzetek, segédanyagok itt találhatók


Oktatott tantárgyak:
Egyetemi, nappali
teológus-képzés
Egyetemi, nappali
hittanár-képzés
Főiskolai, levelező
hittanár-képzés


Dr. Tomka Ferenc
egyetemi tanár

Bp-Káposztásmegyer,
Szentháromság plébánia
telefon: 06-1-230 27 98
tomkaf AT vnet.hu

Életrajz
Nyomtatásban megjelent írásai
Csatlakozó honlapok:


Oktatott tantárgyak:
Főiskolai, levelező
hittanár-képzés

Dr. Horváth-Szabó Katalin
docens

hszk AT btk.ppke.hu

Oktatott tantárgyak:
Egyetemi, nappali
teológus-képzés
Egyetemi, nappali
hittanár-képzés

Martos Tamás
tanársegéd

martos.tamas AT btk.ppke.hu


Oktatott tantárgyak:
Egyetemi, nappali
teológus-képzés
Egyetemi, nappali
hittanár-képzés
Zelei Zsolt
megbízott előadó

Oktatott tantárgyak:
Főiskolai, levelező
hittanár-képzés

TEOLÓGUS, egyetemi szintű képzés

Liturgika I. Alapvető liturgika (C félév)

Kód: HPSZLIT1A0N


Liturgika II.: Részletes liturgika (szentségtani rész) (D félév)

Kód: HPSZLIT2A0NHomiletika (B, D félév)

Kód: HPSZHOM-A0NLelkipásztorkodástan I.: Az evangelizáció (A félév)

Kód: HPSZPSZ1A0N
Ez a szemeszter a gyakorlati teológia részeként az evangelizációval, annak munkatársaival (papok, diakónusok, világiak, nők), kereteivel (plébánia és egyházi közösségek), valamint részfeladatataival (család, öregek, betegek, deviánsok) foglalkozik.

Tematika

Előadó: Mervay Miklós, szakoktató

Kötelező irodalom: Tomka Ferenc: Az új evangelizáció, Bp. 1999.

Ajánlott irodalom:

Gibellini: Panorama de la théologie au XXe siecle, Cerf, 1994; Van de Pol: La fin du christianisme conventionnel, Le Centurion, 1968; Lécuyer: Le sacrament de l'ordination, Beauchesne, 1983; L'Encyclopédie catholique, Fayard, 1992; Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, 1996.


Lelkipásztorkodástan II.: Lelkipásztori szentségtan (B félév)

Kód: HPSZPSZ2A0N

E félév az egyház szentségekben való önmegvalósításával foglalkozik. A szentségi lelkipásztorkodás teológiai alapelvei után sorra veszi lelkipásztori szempontból a szentségeket: a keresztséget, a bérmálást, az eukarisztiát, a bunbocsánatot, a betegek kenetét, a házasságot és az egyházi rendet.

Tematika

Előadó: Dr. Thorday Attila

Kötelező irodalom: Tomka Ferenc: Lelkipásztori szentségtan, SzIT, Bp. 2002.

Forrásirodalom:

Az Istentiszteleti kongregáció dokumentumai: Ordo Baptismi parvulorum, 1969 (magyarul 1973), Ordo Unctionis Infirmorum, 1972 (1974), Ordo Celebrandi Matrimonium, 1969 (1971), Ordo Paenitentie, 1975 (1976); Felnőttek beavatása a keresztény életbe (Felnőttek katekumenátusa), SzIT, Bp. 1999.
Kateketika I.: Alapvető kateketika (A félév)

Kód: HPSZKAT1A0N = Szakmódszertan ea., 1.kód: BPED-BH10, kredit: 2

Tematika

Előadó: Mervay Miklós, szakoktató

Alapvető kateketika óravázlat (1.3 MB)

Kötelező irodalom: Keszeli Sándor: "Evangelizáció, katekézis, katekéta", Távlatok melléklete, 2004 október, 3-45. , Thorday Attila óravázlata; A Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, SzIT, Bp. 1998; Magyar kateketikai direktórium, SzIT, Bp. 2000.

Ajánlott irodalom: Jungmann: Katechetik, Wien, 1965; Catechesi Tradendae; Guide de l'animateur chrétien, Droguet-Ardant, 1983; L'encyclopédie des cathéchistes, Desclée, 1993.Kateketika II.: Korosztályi katekézis (B félév)

Kód: HPSZKAT2A0N = Szakmódszertan ea., 2. kód: BPED-BH12, kredit: 2

Tematika

Előadó: Mervay Miklós, szakoktató

Kötelező irodalom:Keszeli Sándor: "Evangelizáció, katekézis, katekéta", Távlatok melléklete, 2004 október, 3-45. , Thorday Attila óravázlata; Fogassy Judit: Katekéták kézikönyve, SzIT, Bp. 2002; Fogassy Judit: Családi katekézis, SzIT, Bp. 2003.

Ajánlott irodalom: Korherr: Methodik des Religionsunterrichts, Wien, 1977; Bernolák Éva: Didaktika, 1992; Rédly Elemér: Kateketika, Gyor 2001; Fabre: Le Dieu des enfants, Desclée, 1993; Wackenheim: La catechese, PUF, 1983.

Pszichológia III. (D félév)

Kód: HPSZPS03A0N = Fejlődéslélektan szem., kód: BPST 103, kredit: 2

Gyakorlatvezető: Martos Tamás, tanársegéd

A tantárgy célja: megismertetni a hallgatókat a fejlődéslélektan főbb témaköreivel, kutatási módszereivel, aktuális kérdéseivel; részletesen tárgyalni a nevelés-oktatás területén jelentőséggel bíró fejlődéslélektani jelenségeket; gyakorlati bevezetést nyújtani az oktatás-nevelés szempontjából hasznos fejlődéslélektani vizsgálati módszerekbe.

Tematika
Fogalmak jegyzéke
Fejlődéslélektani vizsgálatok

Követelmények: a megadott kötelező irodalom ismerete; a félév folyamán egy fejlődéslélektani esettanulmány elkészítése; órai referátum és/vagy zárthelyi dolgozat.

Értékelés: gyakorlati jegy az órán elhangzott referátum, a zárthelyi dolgozat és az esettanulmány alapján.

Kötelező irodalom: Atkinson, R.L. és mtsai.: Pszichológia, Osiris, Bp. 1998; Cole, M. - Cole, S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris, Bp.; Horváth-Szabó Katalin (szerk.): Lélekvilág, PPKE, Piliscsaba 1998; Horváth-Szabó K. - Vigassyné D. Klára: Az agresszió kezelése, Szociális és Családügyi Min., Bp. 2001.; Ritoók - Kósa: Fejlődéslélektan pedagógia és tanár szakos hallgatók részére, Tankönyvkiadó, 1990.Pszichológia VI., Pasztorálpszichológia (A félév)

Kód: HPSZPS06A0N kód: BPST 106

A kurzus azokkal az egészséges és kóros lelki folyamatokkal foglalkozik, amelyek ismerete hozzájárul a segítségre szoruló emberek megértéséhez.

Főbb témakörök:

- Az ember alapvető szükségletei és irányultságai.
- Fejlődési akadályok és lehetőségek: stressz, nehéz élethelyzetek, krízis.
- Fejlődési krízisek az egyéni életciklusokban. Serdülőkor, életközép, öregkor életfeladatai, sajátos problémái, vallásosságának alakulása.
- Váratlan krízisek, határhelyzetek (veszteségek, szenvedés, fenyegetettség, haldoklás). A lélek betegségei, kóros tünetek és megnyilvánulások
- A vallásosság hatásai egészségre, betegségre, gyógyulásra. Megkűzdés, vallásos megkűzdés. A megbocsátás pszichológiai aspektusai.
- Segítségnyújtás, tanácsadás, kísérés, gondozás. Segítő kapcsolat.

Előadó: Dr. Horváth-Szabó Katalin, docens

Tankönyv:

Szentmártoni M.: Lelkipásztori pszichológia, SzIT., Bp. 2001
Benkő A. - Szentmártoni M.: Testvéreink szolgálatában. Új Ember, 2002.
Pszichológusok és teológusok a szenvedésről. Agóra I. Faludi Ferenc Akadémia. 2002.

Ajánlott irodalom:

Baumgarter, I. : Pasztoralpszichológia. Párbeszéd Alapítvány, SE. 2003.
Horváth-Szabó K. : ,,Bűntudat-bűnbánat", Vigilia, 2002/3
Horváth-Szabó K.: ,,A megbocsátás pszichológiai aspektusai", Lukács L. (szerk.): Lélektan és spiritualitás, Vigilia Kiadó, Bp. 2005.
Wikström, O.: A kifürkészketetlen ember. Animula, 2000.
Pszichológia VII. (A, C félév)

Kód: HPSZPS07A0N = Személyiségfejlesztő gyakorlat, kód: BPST 107, kredit: 1

Gyakorlatvezető: Kézdy Anikó, tanársegéd

A tantárgy célja:

- a tanári mesterség hatékony gyakorlásához szükséges személyiségjellemzők (önismeret, önértékelés) és a társas készségek (kommunikáció, konfliktuskezelés) kiscsoportos (tréning) módszerekkel történő fejlesztése
- elméleti és tapasztalati ismeretek integrálása
- a viselkedés tudatosulásának és kontrolljának erősítése
- a csoportmódszerek alkalmazásának saját élményen keresztüli bemutatása

Követelmények: A foglalkozások teljes ideje alatti aktív jelenlét

Tematika:

- önismeret- és önértékelésfejlesztés
- konfliktus és konfliktuskezelés
- kommunikációs képességek fejlesztése
- asszertivitást fejlesztő tréning
- stressz és stresszkezelés

Módszerek: Kiscsoportos (12-15 fős), tréningmódszerekkel irányított képességfejlesztő foglalkozás tömbösítve, általában két egymást követő napon. Egyszemélyes csoportvezetés.

Értékelés: háromfokozatú skála alapjánPedagógia I. (C félév)

Kód: HPSZPE01A0N = Neveléselmélet és hátránykompenzáció ea., kód: BPED- 01, kredit: 2

A tantárgy célja a hallgatók általános pedagógiai ismereteinek, nevelés-módszertani kultúrájának és pedagógiai kompetenciájának megalapozása.
Az előadások feladata a neveléstudomány alapfogalmainak, a nevelés szociológiai összefüggéseinek, a nevelési folyamat tartalmának, szerkezetének, feladatainak és módszereinek megismertetése, valamint a hátrányos helyzetu tanulókkal való foglalkozás lehetőségeinek bemutatása.

Előadó: Mervay Miklós, szakoktató

Követelmények: A neveléselmélet tanegység az előre megadott tételsor alapján kollokviummal zárul.

Ajánlott irodalom: Mervay Miklós: A szekták a gyermekvédelem szempontjából, Jel Kiadó, Bp. 2004.

Liturgikus metodológia I.: kutatás és források (A félév)

A szeminárium célja a liturgiatudomány muveléséhez szükséges bibliográfiák, könyvtárak, szövegkiadások, nyomtatott források megismerése. A hallgatók a források megismerésén kívül azoknak olvasásába, felhasználásába is bevezetést nyernek. Ugyanakkor szemináriumi munkájuk a kari könyvtár liturgikus irodalmának feltérképezését is szolgálja.

Vezeti: Dr. Füzes Ádám mb. ea.Liturgikus metodológia II.: dolgozatírás (B félév)

A szemináriumot végző diákok megismerkednek a liturgiatudomány munkamódszerével. Egyrészt tudós emberek munkáinak tanulmányozása, másrészt pedig a szemináriumi dolgozat elkészítése során sajátíthatják el a résztvevők a tudományos munka formai és tartalmi követelményeit (jegyzetelés, címadás, felépítés, bibliográfia, stb.).

Vezeti: Dr. Füzes Ádám mb. ea.Lelkipásztori és kateketikai terv- és programkészítés(C félév)

A gondos lelkipásztori tevékenység az eredményesség érdekében hosszú és rövidtávú célokat jelöl ki. A szemináriumi munka során ki-ki konkrét egyházközségekben végez helyzetfelmérést és értékelést. A tervezés következő lépéseként a fő lelkipásztori cél megnevezése, és az ahhoz vezető út kijelölése következik az egyház alaptevékenységeinek megfelelően.
A katekézis beleilleszkedik egy tágabb lelkipásztori tevékenységbe, amely egy az adott körülményekhez igazodó tudatos tervezést igényel. Ennek lépéseit gyakoroljuk be a szeminárium résztvevőivel: helyzetelemzés és értékelés, célok megfogalmazása, a tartalmi részek és az alkalmas módszer kiválasztása, végül a kiértékelés szempontjai.

Tematika

Vezeti: Dr. Thorday AttilaLiturgikus dokumentumok (C félév)

A szemináriumon minden hallgató választ egy-egy dokumentumot, amelyet egy alkalommal önállóan bemutat az ismertetett módszerek alapján. Az írásbeli feladat a Redemtionis Sacramentumból közösen kiválasztott valamely problémának a megelőző dokumentumokon való végigvezetése és elemzése.
Tematika

Vezeti: Dr. Füzes Ádám mb. ea.Liturgikus könyvek (D félév)

A szemináriumot végző diákok megismerkednek a liturgikus könyvekkel részletesebben, bennük egy-egy ünnep, szöveg, szertartás fejlődésének végigkövetésével.

Vezeti: Dr. Füzes Ádám mb. ea.Liturgikus építészet (A félév)

Az előadás célja, hogy a templomokat nem annyira építészeti vagy muvészettörténeti szempontból vizsgálja, hanem a liturgikus alkalmazás oldaláról. A liturgikus terek kialakulásának történeti áttekintése után a jelenlegi szentélyek kialakításának liturgikus elveit, előírásait vizsgáljuk.

Irodalom:

BOUYER, Louis: Építészet és liturgia, Agapé, Szeged 2000.
BURCKHARDT, Titus: Chartres és a katedrális születése, Articus, Budapest 2001.
FACOLTÁ TEOLOGICA DI SICILIA: Gli spazi della celebrazione rituale, Milano 1984.


Az Egyház zsolozsmája az évszázadok során (B félév)

A zsolozsma történeti fejlődésének ismeretén keresztül érkezhetünk el arra a pontra, ahol már az imaórák belső szabályait, logikai és teológiai összefüggéseit megérhetjük. Mindez az Egyház jelen gyakorlatának megértését és mélyebb átélését is segíti.

Irodalom:

Robert TAFT: La liturgia delle Ore in Oriente e in Occidente. Le origini dell’Ufficio divino e il suo significato oggi, Paoline, Cinisello Balsamo 1988. Vincenzo RAFFA: La liturgia delle ore. Presentazione storica, teologica e pastorale, CLV, Roma 1990
Különelőadás: Krisztus misztériuma a liturgikus évben (D félév)

Kód: HPSZSP3-B0P

Ez a félév a vasárnapot és a húsvéti misztériumot taglalja, mint a liturgikus év alapjait. Majd a Ciclus Temporalis és a Ciclus Sanctoralis legfontosabb elemeit veszi sorra, rámutatva, hogy mindegyikben a krisztusi megváltás-mu egy-egy aspektusa jelenítődik meg.

Előadó: Dr. Füzes Ádám, mb. ea.

Kötelező irodalom: Radó Polikárp: Az egyházi év, SzIT, Bp. 2001

Ajánlott irodalom: Mihályfi Ákos, Szúnyogh Xavér, Bálint Sándor, Miklósházy Attila muvei.


TEOLÓGUS, doktori iskola

A kisgyermek Krisztus-képének kialakítása a vallási nevelésben (B félév)

Kód: HPSZSP2AB0P, specializációs irány: Krisztus

A modern valláspedagógia Jézus megismeréséhez az affektív intuíciót, illetve a fokozatos megvilágítást ajánlja. Ezek tartalmát bontja ki ez a kurzus, mely bevezet az erkölcsi nevelés, a halál-értelmezés és a Mária-tisztelet megalapozásába is. Végül a családi ünnepeket taglalja, melyek a liturgikus életet előkészítik és kísérik.

Előadó: Dr. Tarjányi Zoltán

Kötelező irodalom: Ranwez: A kisgyermek vallási nevelése, Jel kiadó, Bp. 1993.
Biesinger A.: Engedjétek hozzám gyermekeiteket! A hitre nevelésről szülőknek, Egyházfórum, Bp. 2004.

Ajánlott irodalom: Colomb, Nemethsek, Petrik, Teleki muvei.Az egyházi mozgalmak lelkipásztori jelentősége (C félév)

Kód: : HPSZSP3-B0P, specializációs irány: Egyház

A hagyományos közösségek válsága és átalakulása a társadalomban és az egyházban. Új közösségek alakulása, lelkiségi igények. Egyházi előírások és ajánlások az egyházi kisközösségek dolgában. (,,Evangelii nuntiandi'' ismertetése, magyarázata.) A legismertebb és legfontosabb közösségek és lelkiségi mozgalmak a világegyházban és hazánkban. Ezekkel kapcsolatos lelkipásztori teendők és ajánlások.

Előadó: Dr. Tarjányi Zoltán
Krisztus misztériuma a liturgikus évben (D félév)

Kód: HPSZSP3-B0P, specializációs irány: Krisztus

Ez a félév a vasárnapot és a húsvéti misztériumot taglalja, mint a liturgikus év alapjait. Majd a Ciclus Temporalis és a Ciclus Sanctoralis legfontosabb elemeit veszi sorra, rámutatva, hogy mindegyikben a krisztusi megváltás-mu egy-egy aspektusa jelenítődik meg.

Előadó: Dr. Füzes Ádám, mb. ea.

Kötelező irodalom: Radó Polikárp: Az egyházi év, SzIT, Bp. 2001

Ajánlott irodalom: Mihályfi Ákos, Szúnyogh Xavér, Bálint Sándor, Miklósházy Attila muvei.


HITTANÁR, egyetemi szintű képzés, nappali tagozat

Liturgika I. Alapvető liturgika (C félév)

Kód: HPSZLIT1A0NLiturgika II.: Részletes liturgika (szentségtani rész) (D félév)

Kód: HPSZLIT2A0NLelkipásztorkodástan I.: Az evangelizáció (A félév)

Kód: HPSZPSZ1A0N
Ez a szemeszter a gyakorlati teológia részeként az evangelizációval, annak munkatársaival (papok, diakónusok, világiak, nők), kereteivel (plébánia és egyházi közösségek), valamint részfeladatataival (család, öregek, betegek, deviánsok) foglalkozik.

Tematika

Előadó: Mervay Miklós, szakoktató

Kötelező irodalom: Tomka Ferenc: Az új evangelizáció, Bp. 1999.

Ajánlott irodalom:

Gibellini: Panorama de la théologie au XXe siecle, Cerf, 1994; Van de Pol: La fin du christianisme conventionnel, Le Centurion, 1968; Lécuyer: Le sacrament de l'ordination, Beauchesne, 1983; L'Encyclopédie catholique, Fayard, 1992; Molnár Ferenc (szerk.): Diakónia, 1996.


Lelkipásztorkodástan II.: Lelkipásztori szentségtan (B félév)

Kód: HPSZPSZ2A0N

E félév az egyház szentségekben való önmegvalósításával foglalkozik. A szentségi lelkipásztorkodás teológiai alapelvei után sorra veszi lelkipásztori szempontból a szentségeket: a keresztséget, a bérmálást, az eukarisztiát, a bunbocsánatot, a betegek kenetét, a házasságot és az egyházi rendet.

Tematika

Előadó: Dr. Thorday Attila

Kötelező irodalom: Tomka Ferenc: Lelkipásztori szentségtan, SzIT, Bp. 2002.

Forrásirodalom:

Az Istentiszteleti kongregáció dokumentumai: Ordo Baptismi parvulorum, 1969 (magyarul 1973), Ordo Unctionis Infirmorum, 1972 (1974), Ordo Celebrandi Matrimonium, 1969 (1971), Ordo Paenitentie, 1975 (1976); Felnőttek beavatása a keresztény életbe (Felnőttek katekumenátusa), SzIT, Bp. 1999.


Pszichológia I. (C félév)

Kód: HPSZPS01A0N = A pszichológia alapjai kód: BPST 101, kredit: 2

Előadó: : Török István Izsák, mb. ea.

A tantárgy célja az alábbi ismeretek, készségek bemutatása, illetve kialakítása: a pszichológia rövid története, kiemelkedő képviselői, irányzatai; a pszichológiában használatos nyelvezet, szakkifejezések; kísérleti-, általános- és fejlődéslélektani alapfogalmak; kognitív, evolúciós, neurobiológiai szemlélet; a tanári hivatás során alkalmazható ismeretek; önmagunk és mások viselkedésének, reakcióinak jobb megértése; a pszichológia tudományának az áltudományos, hiedelmeken és babonákon alapuló információktól való elkülönítése.

Tematika

Követelmények: az előadások anyagának és a megadott kötelező irodalomnak az ismerete és a félév során egy alkalommal megírt teszt vagy otthoni feladat

Értékelés: kollokvium; írásbeli + előre megadott tételek alapján szóbeli rész, amelyekben az írásbeli (alapfogalmak ismeretét felmérő) rész teljesítése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele

Kötelező irodalom: Atkinson, R.L. és mtsai.: Pszichológia, Osiris, Bp. 1998; Cole, M. - Cole, S.: Fejlődéslélektan, Osiris, Bp. 1997; Daniel Goleman: Érzelmi intelligencia, Háttér, Bp. 1997; Eysenck: Elmevadászat, Kairosz, Bp. 2000.Pszichológia II. Személyiséglélektan (D félév)

Kód: HPSZPS02A0N = Személyiséglélektan ea., kód: BPST 102, kredit: 2

A tantárgy célja a személyiséglélektan helyének meghatározása a pszichológiában; mi szerepe az emberi viselkedés megismerésében, a tanár-diák kapcsolat és a gyermeki szocializáció során, ill. az ismeretek elsajátításánál; hogyan alakul a különböző irányzatok személyiségfelfogása, az elméletek között milyen párhuzamok és ellentmondások fedezhetőek fel; melyek a tanári hivatás során alkalmazható ismeretek, a tanulók megismerésének, megértésének, formálásának lehetőségei.

Tematika

Előadások emlékeztetője

Előadó: : Martos Tamás, tanársegéd

Követelmények: a megadott kötelező irodalom és az előadások anyagának ismerete és a félév során egy alkalommal megírt teszt vagy otthoni feladat

Értékelés: kollokvium; írásbeli + előre megadott tételek alapján szóbeli rész, amelyekben az írásbeli (alapfogalmak ismeretét felmérő) rész teljesítése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele

Kötelező irodalom: Carver - Scheier: Személyiséglélektan, Osiris, Bp. 1998; Atkinson, R.L. és mtsai.: Pszichológia, Osiris, Bp. 1998; Gordon Allport: A személyiség alakulása. Gondolat, Bp. 1985; Csikszentmihályi, M.: Addig éltek, amíg meg nem haltak, Kulturtrade, Bp.; Horváth-Szabó Katalin (szerk.): Lélekvilág, PPKE, Piliscsaba 1998.Pszichológia III. (D félév)

Kód: HPSZPS03A0N = Fejlődéslélektan szem., kód: BPST 103, kredit: 2

Gyakorlatvezető: Martos Tamás, tanársegéd

A tantárgy célja: megismertetni a hallgatókat a fejlődéslélektan főbb témaköreivel, kutatási módszereivel, aktuális kérdéseivel; részletesen tárgyalni a nevelés-oktatás területén jelentőséggel bíró fejlődéslélektani jelenségeket; gyakorlati bevezetést nyújtani az oktatás-nevelés szempontjából hasznos fejlődéslélektani vizsgálati módszerekbe.

Tematika
Fogalmak jegyzéke
Fejlődéslélektani vizsgálatok

Követelmények: a megadott kötelező irodalom ismerete; a félév folyamán egy fejlődéslélektani esettanulmány elkészítése; órai referátum és/vagy zárthelyi dolgozat.

Értékelés: gyakorlati jegy az órán elhangzott referátum, a zárthelyi dolgozat és az esettanulmány alapján.

Kötelező irodalom: Atkinson, R.L. és mtsai.: Pszichológia, Osiris, Bp. 1998; Cole, M. - Cole, S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris, Bp.; Horváth-Szabó Katalin (szerk.): Lélekvilág, PPKE, Piliscsaba 1998; Horváth-Szabó K. - Vigassyné D. Klára: Az agresszió kezelése, Szociális és Családügyi Min., Bp. 2001.; Ritoók - Kósa: Fejlődéslélektan pedagógia és tanár szakos hallgatók részére, Tankönyvkiadó, 1990.Pszichológia IV. (B félév)

Kód: HPSZPS04A0N = Nevelés- és szociálpszichológia, kód: BPST 104, kredit: 1

Előadó: Martos Tamás, tanársegéd

Az előadás célja, hogy betekintést nyújtson a szociálpszichológia különböző elméleti megközelítéseibe, illetve pedagógiai szempontból releváns kérdésfeltevéseibe. Az egyes konkrét kérdések vizsgálata négy különbözo szemléleti keret, vagy megközelítés: a szociológiai, a klasszikus szociálpszichológiainak nevezett, a kulturális és evolúciós pszichológiai nézőpont bemutatásával párhuzamosan történik a félévben. A szociálpszichológia által hagyományosan vizsgált területek mellett egy-egy előadás erejéig van szó a társadalmi együttélést, a tudást és a tudásátadás szerepét radikálisan átalakító tendenciákról, illetve két médium, a televízió és az internet ebben játszott és az oktatást formáló szerepéről is.

Tematika

Követelmények: - a megadott kötelező irodalom és az előadások anyagának ismerete; a félév során egy alkalommal megírt teszt vagy otthoni feladat

Értékelés: kollokvium; írásbeli + előre megadott tételek alapján szóbeli rész, amelyekben az írásbeli (alapfogalmak ismeretét felmérő) rész teljesítése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele

Kötelező irodalom: : Cole, M. - Cole, S.R.: Fejlődéslélektan, Osiris kiadó, Bp. 1997; Mészáros A. (szerk.) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ELTE Eötvös Kiadó, 2002; Smith, J. - Mackie, D.: A szociálpszichológia, Osiris, Bp. 2001Pszichológia V. (B félév)

Kód: HPSZPS05A0N = Szociálpszichológia az iskolában, kód: BPST 105, kredit: 2

Gyakorlatvezető: Martos Tamás, tanársegéd

A gyakorlat két feladatnak igyekszik megfelelni. Egyfelől cél a szó klasszikus értelmében szeminarizálni néhány az előadáshoz kapcsolódó szöveget, illetve részletesebben elmélyedni a szociometria módszerében. Ezzel, követve az előadás gondolatmenetét, a kurzus segíteni igyekszik a neveléslélektan és szociálpszichológia fogalmi rendszerével való ismerkedést. A félévi munka másik célkituzése egyfajta szemlélet és problémaérzékenység kialakulásának elősegítése.

Tematika

Követelmények: a megadott kötelező irodalom anyagának ismerete; a félév során egy alkalommal megírt teszt és házi dolgozat készítésePszichológia VI., Pasztorálpszichológia (A félév)

Kód: HPSZPS06A0N kód: BPST 106

A kurzus azokkal az egészséges és kóros lelki folyamatokkal foglalkozik, amelyek ismerete hozzájárul a segítségre szoruló emberek megértéséhez.

Főbb témakörök:

- Az ember alapvető szükségletei és irányultságai.
- Fejlődési akadályok és lehetőségek: stressz, nehéz élethelyzetek, krízis.
- Fejlődési krízisek az egyéni életciklusokban. Serdülőkor, életközép, öregkor életfeladatai, sajátos problémái, vallásosságának alakulása.
- Váratlan krízisek, határhelyzetek (veszteségek, szenvedés, fenyegetettség, haldoklás). A lélek betegségei, kóros tünetek és megnyilvánulások
- A vallásosság hatásai egészségre, betegségre, gyógyulásra. Megkűzdés, vallásos megkűzdés. A megbocsátás pszichológiai aspektusai.
- Segítségnyújtás, tanácsadás, kísérés, gondozás. Segítő kapcsolat.

Előadó: Dr. Horváth-Szabó Katalin, docens, mb. ea.

Tankönyv:

Szentmártoni M.: Lelkipásztori pszichológia, SzIT., Bp. 2001
Benkő A. - Szentmártoni M.: Testvéreink szolgálatában. Új Ember, 2002.
Pszichológusok és teológusok a szenvedésről. Agóra I. Faludi Ferenc Akadémia. 2002.

Ajánlott irodalom:

Baumgarter, I. : Pasztoralpszichológia. Párbeszéd Alapítvány, SE. 2003.
Horváth-Szabó K. : ,,Bűntudat-bűnbánat", Vigilia, 2002/3
Horváth-Szabó K.: ,,A megbocsátás pszichológiai aspektusai", Lukács L. (szerk.): Lélektan és spiritualitás, Vigilia Kiadó, Bp. 2005.
Wikström, O. : A kifürkészketetlen ember. Animula, 2000.


Pszichológia VII. (A, C félév)

Kód: HPSZPS07A0N = Személyiségfejlesztő gyakorlat, kód: BPST 107, kredit: 1

Gyakorlatvezető: Kézdy Anikó, tanársegéd

A tantárgy célja:

- a tanári mesterség hatékony gyakorlásához szükséges személyiségjellemzők (önismeret, önértékelés) és a társas készségek (kommunikáció, konfliktuskezelés) kiscsoportos (tréning) módszerekkel történő fejlesztése
- elméleti és tapasztalati ismeretek integrálása
- a viselkedés tudatosulásának és kontrolljának erősítése
- a csoportmódszerek alkalmazásának saját élményen keresztüli bemutatása

Követelmények: A foglalkozások teljes ideje alatti aktív jelenlét

Tematika:

- önismeret- és önértékelésfejlesztés
- konfliktus és konfliktuskezelés
- kommunikációs képességek fejlesztése
- asszertivitást fejlesztő tréning
- stressz és stresszkezelés

Módszerek: Kiscsoportos (12-15 fős), tréningmódszerekkel irányított képességfejlesztő foglalkozás tömbösítve, általában két egymást követő napon. Egyszemélyes csoportvezetés.

Értékelés: háromfokozatú skála alapjánPedagógia I. (C félév)

Kód: HPSZPE01A0N = Neveléselmélet és hátránykompenzáció ea., kód: BPED- 01, kredit: 2

A tantárgy célja a hallgatók általános pedagógiai ismereteinek, nevelés-módszertani kultúrájának és pedagógiai kompetenciájának megalapozása.
Az előadások feladata a neveléstudomány alapfogalmainak, a nevelés szociológiai összefüggéseinek, a nevelési folyamat tartalmának, szerkezetének, feladatainak és módszereinek megismertetése, valamint a hátrányos helyzetu tanulókkal való foglalkozás lehetőségeinek bemutatása.

Előadó: Mervay Miklós, szakoktató

Követelmények: A neveléselmélet tanegység az előre megadott tételsor alapján kollokviummal zárul.

Ajánlott irodalom: Mervay Miklós: A szekták a gyermekvédelem szempontjából, Jel Kiadó, Bp. 2004.Pedagógia II. (C félév)

Kód: HPSZPE02A0N Neveléselmélet és hátránykompenzáció szem., kód: BPED- 02, kredit: 2

A szemináriumi munka célja a neveléselmélet centrális kérdéseinek gyakorlati megközelítése, közös feldolgozása és elmélyítése. Főbb módszerei a hallgatók empirikus kutatómunkájára alapozott problémaközpontú kiselőadás, magyarázat, megbeszélés és vita.

Tematika

Gyakorlatvezető: Mervay Miklós, szakoktató

Követelmények: A szemináriumok legalább 75 %-án való részvétel kötelező. A szeminárium gyakorlati jegyének megszerzéséhez legalább egy önálló hallgatói referátum, kutatási beszámoló vagy kiselőadás eredményes megtartása, és egy színvonalas szemináriumi dolgozat megírása szükséges.

Kötelező irodalom: Bábosik István (szerk.): A modern nevelés elmélete. Telosz Kiadó, Budapest, 1997.; Bábosik István: A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 1999.; Czike Bernadett (szerk.): Bevezetés a pedagógiába. Eötvös Kiadó, Bp. 1996.; Csanád Béla: Neveléstan. A keresztény nevelés általános alapjai. Jel Kiadó, Bp. 1995.; Kron, Friedrich W.: Pedagógia. Osiris Kiadó, Bp. 1992.; Németh András: Nevelés, gyermek, iskola. Eötvös, Bp. 1997.; Zrinszky László: Neveléselmélet. Muszaki Könyvkiadó, Bp. 2002.Pedagógia III. (B, D félév)

Kód: HPSZPE03A0N = Didaktika és oktatásszociológia ea., kód: BPED-03, kredit: 2

A tantárgy tanításának célja olyan korszeru oktatáselméleti-tanuláselméleti muveltség és szemlélet megalapozása, amely a hallgatókat képessé teszi a középiskolások oktatásának-tanulásának szervezésére és irányítására. Az előadások során a hallgatók megismerkednek a tanári pálya szakmai követelményeivel, az iskolai oktatómunka tartalmi, tantervelméleti, oktatásszociológiai, oktatásszervezési és oktatásirányítási kérdéseivel. A tanárjelölteket a reflektív tanármodell elvei és követelményei szerint képezzük, hogy gyakorló tanárként alkotó módon tudjanak majd részt vállalni a jövő oktatásának formálásában.

Előadó: Mervay Miklós, szakoktató

Követelmények: Az előadássorozat az előre megadott tételsor alapján kollokviummal zárul.Pedagógia IV. (B, D félév)

Kód: HPSZPE04A0N = Didaktika és oktatásszociológia szem., kód: BPED-04, kredit: 2

A didaktika szeminárium célja a didaktika ismeretanyagának gyakorlati szempontú feldolgozása önálló megfigyelések (hospitálások) és a hozzájuk fuzött reflexiók, valamint hallgatói mikrotanítások alapján.

Tematika

Hospitálási napló didaktikai szemináriumhoz

Gyakorlatvezető: Mervay Miklós, szakoktató

Követelmények: A szemináriumok legalább 75%-án való részvétel kötelező. A didaktika szeminárium gyakorlati jegyének megszerzéséhez legalább egy önálló hallgatói referátum, kutatási beszámoló vagy kiselőadás eredményes megtartása, két önálló és elfogadott mikrotanítás, valamint egy színvonalas szemináriumi dolgozat megírása szükséges.

Kötelező irodalom: Báthory Zoltán: Tanulók, Iskolák, különbségek. Tankönyvkiadó, Bp. 1998, 1999.; Bernolák Éva: Didaktika, 1992; Érettségi vizsgaszabályzat: 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet = Magyar Közlöny 1997. június 13.; Falus Iván szerk.: Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1998.; Nagy Sándor: Az oktatás folyamata és módszerei, ELTE, Bp. 1993.; Nemzeti alaptanterv (NAT). A Kormány 130/1995. (X. 26.) sz. rendelete.; Törvény a közoktatásrólPedagógia V. (C félév)

Kód: HPSZPE05A0N = Neveléstörténet, kód: BPED- 05, kredit: 2

A tantárgy célja a hallgatók pedagógiatörténeti szemléletének kialakítása a pedagógia elméleti és gyakorlati területeinek szintéziséhez. Feladata: komplex ismeretek nyújtása a nevelés történetének legjelentősebb tényeiről, a nevelési koncepciók fejlődési folyamatairól és ezek muvelődéstörténeti összefüggéseiről, valamint az egyetemes és magyar nevelés történetének legnagyobb hatású személyiségeiről.

Tematika

Előadó: Dr. Tarjányi Zoltán

Követelmény: Egy 5-6 oldalas házidolgozat (neveléstörténeti tanulmány recenziója) elkészítése, és a szemeszter-végi kollokvium az előre kiadott tematika alapján.

Óravázlat

Kötelező irodalom: Tarjányi Zoltán: Pedagógia I., A keresztény nevelés története, Bp. 2000. Sávai János: Neveléstörténet, Szeged 2000; Pukánszky Béla - Németh A.: Neveléstörténet, Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1994. Mészáros István: Az iskolaügy története Magyarországon 996-1777 között, Akadémiai Kiadó, Bp. 1981.Pedagógia VI. (D félév)

Kód: HPSZPE06A0N = Tanári képességfejlesztő szeminárium, kód: BPED- 06, kredit: 1

E stúdiumok célja a tanári kompetencia fejlesztése. A tanegység keretében lehetőség nyílik a hallgatók számára, hogy egy-egy sajátos szakterületen speciális ismereteket szerezzenek. A rendszeresen visszatérő témák: a keresztény pedagógia sajátosságai; pedagógusetika; pedagógiai tervezés; pedagógiai esettanulmányok.

Gyakorlatvezető: Dr. Thorday Attila

Követelmény: a gyakorlati jegy megszerzéséhez a szemináriumon való legalább 75 %-os részvétel, egy önálló hallgatói referátum ill. szemináriumi dolgozat készítése.

Kötelező irodalom: Hoffmann Rózsa (szerk.): Pedagógusetika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 1996.Pedagógia VII. (D félév)

Kód: HPSZPE07A0N= Összefüggő nyári pedagógiai gyakorlat kód: BPED- 08, kredit: 4

A nyári pedagógiai gyakorlat célja: betekintést nyerni a gyerekekkel való foglalkozás szakmai kérdéseibe, ismerkedni a gyerekek életkori sajátosságaival, szembesülni a pedagógusszemélyiség meghatározó voltával, a pedagógiai hatás lehetőségeivel, ízelítőt kapni a felelősségvállalásból és a hivatás vállalásából. E tanegység keretében a hallgatók legalább egy hetes, összefüggő pedagógiai gyakorlaton vesznek részt, ahol szakpedagógus irányítása mellett végeznek nevelési feladatokat. A táborszervezés és a szabadidő-pedagógia területén összegyujtött tapasztalataikat jegyzőkönyvben rögzítik.

Gyakorlatvezető: Dr. Thorday Attila

Óravázlat

Követelmény: a tanárjelölt által készített, pedagógiai szaknyelven megfogalmazott részletes jegyzőkönyv, valamint a táborvezető tanár pozitív értékelése a hallgató munkájáról, melyet eredeti bélyegző és aláírás hitelesít. A tanegység gyakorlati jeggyel zárul.Kateketika I.: Alapvető kateketika (A félév)

Kód: HPSZKAT1A0N = Szakmódszertan ea., 1.kód: BPED-BH10, kredit: 2

Tematika

Előadó: Mervay Miklós, szakoktató

Alapvető kateketika óravázlat (1.3 MB)

Kötelező irodalom: Keszeli Sándor: ,,Evangelizáció, katekézis, katekéta", Távlatok melléklete, 2004 október, 3-45. , Thorday Attila óravázlata; A Klérus Kongregációja: A katekézis általános direktóriuma, SzIT, Bp. 1998; Magyar kateketikai direktórium, SzIT, Bp. 2000.

Ajánlott irodalom: Jungmann: Katechetik, Wien, 1965; Catechesi Tradendae; Guide de l'animateur chrétien, Droguet-Ardant, 1983; L'encyclopédie des cathéchistes, Desclée, 1993.Kateketika II.: Korosztályi katekézis (B félév)

Kód: HPSZKAT2A0N = Szakmódszertan ea., 2. kód: BPED-BH12, kredit: 2

Tematika

Előadó: Dr. Thorday Attila

Kötelező irodalom: Keszeli Sándor jegyzete, Thorday Attila óravázlata; Fogassy Judit: Katekéták kézikönyve, SzIT, Bp. 2002; Fogassy Judit: Családi katekézis, SzIT, Bp. 2003.

Ajánlott irodalom: Korherr: Methodik des Religionsunterrichts, Wien, 1977; Bernolák Éva: Didaktika, 1992; Rédly Elemér: Kateketika, Gyor 2001; Fabre: Le Dieu des enfants, Desclée, 1993; Wackenheim: La catechese, PUF, 1983.Kateketika gyakorlat I. (A, C félév)

Kód: HPSZKGY1A0N = Szakmódszertani szeminárium 1. kód: BPED-BH11, kredit: 1

Kateketika gyakorlat II. (B, D félév)

Kód: HPSZKGY2A0N = Szakmódszertani szeminárium 2. kód: BPED-BH13, kredit: 1

Kateketika gyakorlat III. (A, C félév)

Kód: HPSZKGY3A0N = Szakmódszertani szeminárium 3. kód: BPED-BH14, kredit: 1

A kateketikai gyakorlatokon az előadás anyagának konkretizálása, elmélyítése történik a konkrét hitátadási folyamatra való felkészítés ill. gyakoroltatás keretében. A hittanár-jelöltek megismerkednek a forgalomban levő tankönyvekkel, azok alapján óravázlatokat, tanmenetet készítenek, egy-egy fejezetéből mikrotanítást tartanak, a plébániai foglalkozásokhoz kiegészítő anyagokat készítenek.

Gyakorlatvezető: Mervay Miklós, szakoktató

Kötelező irodalom: Thorday Attila: ,,Hittan- etikaoktatás Magyarországon'', Távlatok 65 (2004/3) Melléklet, 54-65; Hitoktatási vázlatok I-VI, Bp. 1971-1980; A forgalomban levő katolikus hittankönyvek; Hogy életük legyen… (Kateketikai segédanyag: 1. óvodás, 2. általános iskolás, 3. fiatalok, 4. felnőttek, 5. családok, 6. mindennapi liturgiák), Márton Áron Kiadó, Bp. 2000.Iskolai és plébániai pedagógiai és tanítási gyakorlat I. (B, D félév)

Kód: HPSZTGY1A0N = iskolai pedagógiai és tanítási gyakorlat 1., kód: BPED-BH15, kredit: 3Iskolai és plébániai pedagógiai és tanítási gyakorlat II. (A, C félév)

Kód: HPSZTGY2A0N = iskolai pedagógiai és tanítási gyakorlat 2., kód: BPED-BH16, kredit: 3

Az összesen 90 óra időkerettel rendelkező gyakorlat - bár két 45 órás elemre, az ún. pedagógiai és a tanítási gyakorlatra bomlik - összefüggő szerves egységet alkot, és egyidőben zajlik. A hallgatók valós környezetben, a gyakorlatban alkalmazzák a tanári hivatás és szakma megtanult ismereteit, fejlesszék és mutassák be a pályára való alkalmasságukat.
A hallgatók - vezetőtanári irányítás mellett - részt vesznek az iskolai élet teljességében, bekapcsolódnak az osztályfőnöki, a szakköri, a versenyelőkészítő, a felzárkóztató stb. munkákba, a szabadidős tevékenységekbe, és meghatározott mennyiségű hospitálást teljesítenek.
Egy, legfeljebb két kiválasztott osztályban legalább tizenöt hittanórát tartanak, néhány tematikus egységen végigvezetve a tanítási-tanulási folyamat egészét. Az órákra való felkészülés és az óramegbeszélések időigényei összesen 45 óra.
A zárótanításon a tanárjelöltnek többféle didaktikai feladat (pl. új ismeret feldolgozás, rendszerezés, rögzítés, ellenőrzés, értékelés) egymás utáni tudatos megoldásáról kell tanúbizonyságot tennie, és szakszerűen kell alkalmazni egy-két kiválasztott tanítási-tanulási módszert és szervezési módot. A zárótanításon részt vesz a Pedagógia Intézet oktatója, aki a vezetőtanár javaslatára megerősíti az iskolai gyakorlatok során szerzett gyakorlati jegyeket.

Helyszín: a Kar gyakorló- és bázisiskolái, valamint plébániái: a piliscsaba-klotildligeti Ward Mária Általános Iskola és Gimnázium; a budapesti Patrona Hungariae Gyakorló Általános iskola Gimnázium; városi és falusi plébániák.

Gyakorlatvezető: Mervay Miklós, szakoktató

Felelős oktatók: A gyakorlóiskolák és bázisplébániák felkért vezetőtanárai, akikkel a Kar e feladat ellátására szerződést köt. Valamennyi vezetőtanár tíz évnél hosszabb idejű középiskolai gyakorlattal rendelkezik. Kiválasztásukat gondos előkészítés (többszöri óralátogatás és konzultáció) előzte meg.Komplex Pedagógia-Pszichológia szigorlat

Kód: HPSZSZI1A0N = kód: BPED-BPST-09, kredit: 4

A szóbeli szigorlat célja, hogy a hallgató bizonyítsa a pszichológiai 101-105 és a pedagógiai 01-05 tanegységek ismeretanyagának rendszerezett ismeretét és készségét az elméleti tudás pedagógiai helyzetekben történő gyakorlati alkalmazására.
A szigorlat részei: egységes szóbeli szigorlat a neveléselmélet, a didaktika, a személyiség- és a fejlődéslélektan tárgyköréből komplex kérdések alapján.


Tanári szakdolgozat

Kód: HPSZSZD1A0N = kód: BPED-BH17, kredit: 4

Gyakorlatvezető: Mervay Miklós, szakoktató

A tanári szakdolgozat portfolió formájában készül az alábbi módon: A tanárjelöltnek le kell adnia egy dokumentáció-gyűjteményt, amely tartalmazza és rendszerezi legfontosabb pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani munkáit (szemináriumi dolgozatokat, hospitálási jegyzőkönyveket, megfigyelésekről készült feljegyzéseket, óravázlatokat, stb.) A gyűjteményhez összegző tanulmány készül, amelyben reflektál a tanárrá válásának különböző állomásaira, illetve kifejti a leendő hittanári ars poeticáját.
Ez a munka más szakdolgozatokkal egyenlő súlyú, ám a hangsúly itt az elméleti tananyag gyakorlati alkalmazásán van, illetve a kettő szintézisét valósítja meg. Az egyes alkotóelemek annyiban kapcsolódnak egymáshoz hogy valamennyi a jelölt szakmai fejlődését szolgálja és a reflektív tanáregyéniség kialakulásához szeretné hozzásegíteni a hallgatót.


Tanári képesítő vizsga

HPSZTKV1A0N = kód: BPED-BH18

A 111/1997. (VI.27.) sz. Kormányrendelet mellékletének 4.3. és 4.4. pontjának megfelelően a képesítővizsga a záróvizsga részét képezi. A tanári képesítővizsgára bocsátásnak feltétele, hogy a jelölt pedagógia tárgyú szakdolgozatot adjon be, amelyben tanúsítja, hogy ,,tanulmányaira alapozva önállóan képes az adott szak tanításával, valamint a neveléssel összefüggő ismeretanyag szintetizálására és alkotó alkalmazására'' (idézet a rendeletből).
A tanári képesítő vizsga a záróvizsga keretein belül, de külön háromtagú bizottság előtt zajlik, és két részből áll: egyrészt a pedagógiai dokumentációval kapcsolatban feltett tanári kérdésekre, másrészt az adott tantárgy tanításával kapcsolatos tételre válaszol a jelölt.
Liturgikus metodológia I.: kutatás és források (A félév)

A szeminárium célja a liturgiatudomány muveléséhez szükséges bibliográfiák, könyvtárak, szövegkiadások, nyomtatott források megismerése. A hallgatók a források megismerésén kívül azoknak olvasásába, felhasználásába is bevezetést nyernek. Ugyanakkor szemináriumi munkájuk a kari könyvtár liturgikus irodalmának feltérképezését is szolgálja.

Vezeti: Dr. Füzes Ádám mb. ea.Liturgikus metodológia II.: dolgozatírás (B félév)

A szemináriumot végző diákok megismerkednek a liturgiatudomány munkamódszerével. Egyrészt tudós emberek munkáinak tanulmányozása, másrészt pedig a szemináriumi dolgozat elkészítése során sajátíthatják el a résztvevők a tudományos munka formai és tartalmi követelményeit (jegyzetelés, címadás, felépítés, bibliográfia, stb.).

Vezeti: Dr. Füzes Ádám mb. ea.Lelkipásztori és kateketikai terv- és programkészítés(C félév)

A gondos lelkipásztori tevékenység az eredményesség érdekében hosszú és rövidtávú célokat jelöl ki. A szemináriumi munka során ki-ki konkrét egyházközségekben végez helyzetfelmérést és értékelést. A tervezés következő lépéseként a fő lelkipásztori cél megnevezése, és az ahhoz vezető út kijelölése következik az egyház alaptevékenységeinek megfelelően.
A katekézis beleilleszkedik egy tágabb lelkipásztori tevékenységbe, amely egy az adott körülményekhez igazodó tudatos tervezést igényel. Ennek lépéseit gyakoroljuk be a szeminárium résztvevőivel: helyzetelemzés és értékelés, célok megfogalmazása, a tartalmi részek és az alkalmas módszer kiválasztása, végül a kiértékelés szempontjai.

Tematika

Vezeti: Dr. Thorday AttilaLiturgikus dokumentumok (C félév)

A szemináriumon minden hallgató választ egy-egy dokumentumot, amelyet egy alkalommal önállóan bemutat az ismertetett módszerek alapján. Az írásbeli feladat a Redemtionis Sacramentumból közösen kiválasztott valamely problémának a megelőző dokumentumokon való végigvezetése és elemzése.
Tematika

Vezeti: Dr. Füzes Ádám mb. ea.Liturgikus könyvek (D félév)

A szemináriumot végző diákok megismerkednek a liturgikus könyvekkel részletesebben, bennük egy-egy ünnep, szöveg, szertartás fejlődésének végigkövetésével.

Vezeti: Dr. Füzes Ádám mb. ea.

Liturgikus építészet (A félév)

Az előadás célja, hogy a templomokat nem annyira építészeti vagy muvészettörténeti szempontból vizsgálja, hanem a liturgikus alkalmazás oldaláról. A liturgikus terek kialakulásának történeti áttekintése után a jelenlegi szentélyek kialakításának liturgikus elveit, előírásait vizsgáljuk.

Irodalom:

BOUYER, Louis: Építészet és liturgia, Agapé, Szeged 2000.
BURCKHARDT, Titus: Chartres és a katedrális születése, Articus, Budapest 2001.
FACOLTÁ TEOLOGICA DI SICILIA: Gli spazi della celebrazione rituale, Milano 1984.


Az Egyház zsolozsmája az évszázadok során (B félév)

A zsolozsma történeti fejlődésének ismeretén keresztül érkezhetünk el arra a pontra, ahol már az imaórák belső szabályait, logikai és teológiai összefüggéseit megérhetjük. Mindez az Egyház jelen gyakorlatának megértését és mélyebb átélését is segíti.

Irodalom:

Robert TAFT: La liturgia delle Ore in Oriente e in Occidente. Le origini dell’Ufficio divino e il suo significato oggi, Paoline, Cinisello Balsamo 1988. Vincenzo RAFFA: La liturgia delle ore. Presentazione storica, teologica e pastorale, CLV, Roma 1990


Különelőadás: Krisztus misztériuma a liturgikus évben (D félév)

Kód: HPSZSP3-B0P

Ez a félév a vasárnapot és a húsvéti misztériumot taglalja, mint a liturgikus év alapjait. Majd a Ciclus Temporalis és a Ciclus Sanctoralis legfontosabb elemeit veszi sorra, rámutatva, hogy mindegyikben a krisztusi megváltás-mu egy-egy aspektusa jelenítődik meg.

Előadó: Dr. Füzes Ádám, mb. ea.

Kötelező irodalom: Radó Polikárp: Az egyházi év, SzIT, Bp. 2001

Ajánlott irodalom: Mihályfi Ákos, Szúnyogh Xavér, Bálint Sándor, Miklósházy Attila muvei.
HITTANÁR, főiskolai képzés, levelező tagozat

Liturgika I. Alapvető liturgika

Elméleti és történeti alapvetés: A liturgika fogalma, meghatározása, természete és gyakorlata az Egyházban, a II. Vatikáni Zsinaton és a liturgiatudományban. A liturgikus misztérium-elmélet Szent Páltól napjainkig. A liturgia fejlődése és alakulása az apostoli időkben, a patrisztikus korban, a középkorban. A liturgia alapformái: a zsolozsma, a szentségek (általános szentségtan), a liturgikus év (ünneplés és memoria).

Előadó: Dr. Füzes Ádám

Liturgika jegyzet, 2007.

Liturgika segédlet, 2008.


Liturgika tételjegyzék. 2007 ősz

Ajánlott irodalom: Várnagy Antal: Liturgika, Lámpás, 1993.Liturgika II.: Részletes liturgika (szentségtani rész)

A beavató szentségek, majd a bűnbocsánat és betegek szentsége, végül a hivatásbeli szentségek elemzése. Az egyes szentségek elméleti, bibliai, teológiai tárgyalása a legfontosabb gyakorlati ismeretekkel. A római liturgia története, valamint a keleti liturgiák rövid ismertetése.

Előadó: Dr. Füzes Ádám

Ajánlott irodalom: Várnagy Antal: Liturgika, Lámpás, 1993.
Lelkipásztorkodástan I.: Az evangelizáció (A félév)

Kód: HPSZPSZ1A0N
Ez a szemeszter a gyakorlati teológia részeként az evangelizációval, annak munkatársaival (papok, diakónusok, világiak, nők), kereteivel (plébánia és egyházi közösségek), valamint részfeladatataival (család, öregek, betegek, deviánsok) foglalkozik.
Tematika
Előadó, 1. csoport:
Dr. Thorday Attila
Előadó, 2. csoport: Dr. Tomka Ferenc
Lelkipásztorkodástan II.: Lelkipásztori szentségtan

E félév az egyház szentségekben való önmegvalósításával foglalkozik. A szentségi lelkipásztorkodás teológiai alapelvei után sorra veszi lelkipásztori szempontból a szentségeket: a keresztséget, a bérmálást, az eukarisztiát, a bunbocsánatot, a betegek kenetét, a házasságot és az egyházi rendet.
Tematika
Előadó, 1. csoport:
Dr. Thorday Attila
Előadó, 2. csoport: Dr. Tomka Ferenc
Kateketika I.: Alapvető kateketika

Előadó, 1. és 2. csoport: Mervay Miklós, szakoktató , Óravázlat (1.3 MB)
Előadó, 2. csoport: Csiba Tibor, Óravázlat

Tematika


Kateketika II.: Korosztályi katekézis

Előadó, 1. csoport: Mervay Miklós, szakoktató
Előadó, 2. csoport: Csiba Tibor

Tematika

Óravázlatok: Serdülők és fiatalkorúak katekézise, Felnőttek katekéziseSzakdidaktika gyakorlat

Vezeti, 1. és 2. csoport:
Mervay Miklós, szakoktató

Hospitálási szempontok levelezősöknek


Kateketika gyakorlat

Vezeti, 1. és 2. csoport: Mervay Miklós, szakoktatóPedagógia I. A keresztény nevelés és oktatás története

A nevelést a nevelő mindig egy meghatározott eszmény alapján tervezi meg. A félév anyaga előbb a keresztény neveléseszményt mutatja be, majd végigtekint azon az örökségen, melyet keresztény szellemű nevelés- és oktatástörténetnek nevezünk.

Tematika

Előadó, 1. csoport: Mervay Miklós, szakoktató , Óravázlat
Előadó, 2. csoport: Csiba Tibor, ÓravázlatPedagógia: Nevelési gyakorlat

A ,,Pedagógia II'' tantárgy gyakorlati nevelési feladatok teljesítésére készíti elő a hallgatókat. Az előadásokban végigtekintjük az iskolán kívüli nevelési lehetőségeket, különös tekintettel a hittanos tábor megszervezésének lépéseit. Minden hallgatónak egyhetes ra kell jelentkezni, s annak előkészítéséről és megvalósításáról szerzett tapasztalatairól egy 8-10 oldalas dolgozatot benyújtani, amelyre gyakorlati érdemjegyet kap az indexébe.

Óravázlat

Előadó, 1-2. csoport: Mervay Miklós, szakoktató

Nyári pedagógiai gyakorlat dokumentumai

Pedagógia IV: Valláspedagógia

A nevelésnek, a nevelési célnak, a nevelési módszereknek és eszközöknek, mindnek van egy általános és egy speciálisan keresztény megragadása. E félév anyaga bemutatja és elemzi ezeket, majd a keresztény nevelést tárgyalja, bibliai-teológiai alapjait, célrendszerét és főbb hangsúlyait. (Isten, Jézus, Egyház ,,belehelyezése'' a nevelt életébe). Végül a keresztény nevelés gyakorlatával foglalkozik: a liturgikus lelkület ill. az erkölcsi érték kialakításával.

Óravázlat

Előadó, 1. csoport: Mervay Miklós, szakoktató
Előadó, 2. csoport: Csiba TiborÁltalános pszichológia és személyiséglélektan

A pszichológiai gondolkodás története. A személyiség fogalma és kognitív, affektív, szociális és transzcendentális dimenziói. Pszichológiai alapismeretek.

Tematika

Előadó, 1. és 2. csoport: Zelei ZsoltFejlődéslélektan

A személyiség fejlődése: fejlődés és érés. Kötődés és szeparáció. Az én kialakulás és fejlődése. A kognitív, a morális és a vallási fejlődés.

Előadó, 1. és 2. csoport: Zelei ZsoltPasztorálpszichológia

Lelkipásztori pszichológia, antropológia. Lelkipásztori tanácsadás, lelkipásztori beszélgetés, gyónás és lelkivezetés. A betegségben szenvedő ember. Szenvedélybetegségek. Az öregedés. Halál és gyász.

Tematika

Előadó, 1. és 2. csoport: Zelei Zsolt